Página 1 dos resultados de 82 itens digitais encontrados em 0.001 segundos

Etnocentrismos en contacto : perfiles ideológicos de las interacciones sino-ibéricas durante la segunda mitad del siglo XVI

Ollé Rodríguez, Manel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 Português
Relevância na Pesquisa
392.6425%
En el transcurso de las interacciones entre los imperios ibéricos y el imperio chino que se produjeron la segunda mitad del siglo XVI jugó un papel determinante la fractura radical existente entre las respectivas percepciones de la alteridad, así como la absoluta disparidad en las concepciones de la relación exterior y en las respectivas políticas de proyección sobre el espacio exterior.; En el transcurs de les interaccions entre els imperis ibèrics i l’imperi xinès que es produïren durant la segona meitat del segle XVI tingué un paper determinant la fractura radical existent entre les respectives percepcions de l’alteritat, així com l’absoluta disparitat en les concepcions de la relació exterior i en les respectives polítiques de projecció sobre l’espai exterior.; In the course of the interactions between the Iberian empires and the Chinese empire that they were produced the second half of the 16th century played a determining role the existing radical fracture between the respective perceptions of the otherness, as well as the absolute disparity in the conceptions of the outer relationship and in the respective strategies of projection about the outer space.

Una aproximació al pensament algebraic a l'Espanya del segle XVI: estudi del manuscrit 2294 de la Biblioteca de la Universitat de Salamanca

Romero Vallhonesta, Fàtima
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
616.0902%
Aquest treball analitza el “Tratado y libro de arte mayor o álgebra” que forma part del manuscrit 2294 de la Biblioteca de la Universitat de Salamanca, datat el 1590. El seu autor és Diego Pérez de Mesa. L’objectiu d’aquest estudi és aportar nous elements que ajudin a entendre quin era l’estatus de l’àlgebra a la Península Ibèrica en un segle que va ser clau en el seu desenvolupament. Primer es descriu el manuscrit i després es reflexiona sobre les seves aportacions a la matemàtica, mostrant algunes característiques originals d’aquesta àlgebra enfront d’altres àlgebres de la Península Ibèrica del segle XVI.

Teatro y texto en el primer renacimiento español. Del teatro al manuscrito impreso

San José Lera, Javier
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
396.61242%
Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación TESAL16. Documentación, edición, estudio y propuestas de representación del teatro del siglo XVI en Salamanca (Junta de Castilla y León SA155A11-1 y MICINN FFI2011-25582).; La consideración de algunas de las circunstancias de la fijación de los textos teatrales en el silencioso mundo del manuscrito o el impreso muestra el proceso de pérdida implicado en la «institucionalización» de un género concebido inicialmente para el bullicioso espacio de la representación. Este trabajo repasa algunos de los mecanismos implicados en el paso del teatro representado al texto fijado en manuscritos o impresos referentes al teatro español de la primera mitad del siglo xvi.; The analysis of various circumstances related to how theatrical texts were fixed in the silent realm of manuscripts or printed books shows the losses entailed by the «institutionalization » of a genre that was originally conceived for noisy stages. This paper reviews some of the mechanisms by which theatrical performances become manuscripts or printed books through the first half of the 16th century Spanish drama.

Sobre l'escultor Martí Díez de Liatzasolo (circa 1500-1583)

Yeguas i Gassó, Joan
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2000 Português
Relevância na Pesquisa
508.03004%
El present estudi vol inserir a Martí Díez de Liatzasolo en el context que li pertany, per poder observar i valorar la seva trajectòria artística més clarament, i per poder restaurar la memòria d'un dels escultors més importants que va treballar a Catalunya en el curs del segle XVI. Per això fem un repàs per la seva biografia, per la seva polèmica intervenció en el peritatge d'obres d'art, per la seva construcció de retaules o per la seva fabricació d'imatgeria. I, de pas, ens plantegem diversos interrogants sobre la seva formació, sobre els seus col•laboradors o sobre l'atribució de diferents peces.; The present study pretends to place Martí Díez de Liatzasola into the context to which he belongs, in order to observe and assess his artistic career more clearly, and to restore the memory of one of the most important sculptors that worked in Catalonia during the XVI century. Therefore we review his biography because of his polemical work in the assessment on works of art, for his construction of altarpieces or for his making of imagery. And, in addition, to this we set up various questions about his education, about his collaborators or about the attribution of different pieces.

La pintura de la primera meitat del segle XVI al Museu Episcopal de Vic

Cornudella, Rafael
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2002 Português
Relevância na Pesquisa
731.0695%
L'article conté diversos estudis sobre obres pictòriques de la primera meitat del segle XVI conservades al Museu Episcopal de Vic. En primer lloc, s'atribueix a Jean Bourdichon un pergamí il.luminat amb una Mare de Déu, que va ser adquirit l'any 1920 per al Museu, on va ser catalogat com a anònim. La resta del treball està dedicat a peces realitzades a Catalunya, com el retaule de la Trinitat de la Seu de Manresa, del català Gabriel Guàrdia, o una petita Nativitat que aquí s'atribueix a Pere (Perris) de Fontaines. Els dos epígrafs següents estan dedicats a la producció del taller vigatà de Joan Gascó i els seus fills. D'orígen navarrès, Joan Gascó (o Joan Navarro) va arribar a Catalunya vers els primers anys del segle XVI i va instal.lar el seu taller a Vic, treballant per a una clientela local, sobretot a la Plana de Vic, però també per a alguns pobles del Vallès Oriental. En aquestes seccions examino en primer lloc la fortuna historiogràfica dels Gascó, i proposo tot seguit un nou enfocament crític i una nova articulació del catàleg de llur obra, especialment la de Joan Gascó («Gascó I»), d'un «Gascó II» que s'identifica amb Perot, el fill primogènit, i d'un «Gascó III» que s'hauria d'identificar amb un altre dels fills de Joan (Sebastià o Francesc). L'últim epígraf explica la projecció a la Plana de Vic...

Prescripciones dietéticas para las élites rectoras del reino de Navarra durante la primera mitad del siglo XVI : los casos de Juan Rena y Juan de Alarcón

Serrano Larráyoz, Fernando
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
496.61242%
Se analizan y transcriben cuatro prescripciones dietéticas para el clérigo de origen veneciano Juan Rena y su servidor Juan de Alarcón, fechadas en la primera mitad del siglo XVI y conservadas en el Archivo General de Navarra. Muestran el interés de médicos y pacientes por la dietética, entendida como el conjunto de medidas higiénico-sanitarias basadas en las res naturales y res non naturales galénicas. Estas cuatro prescripciones están estrechamente relacionadas con un género de literatura médica (regímenes de salud ad personam o consilia) hasta ahora poco estudiado para la España renacentista. Los casos que aquí se exponen evidencian el aprecio entre las clases altas por la posesión de recursos terapéuticos adaptados a las necesidades individuales, que se copiaban y recopilaban para un uso personal.

El Repertori litúrgic marià a Catalunya a finals del segle XVII les antífones marianes majors de l'M 1168 del "Fons Verdú" de la Biblioteca de Catalunya /

Salisi i Clos, Josep M.
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
409.90492%
Aquesta tesi presenta l'estudi de la música mariana a Catalunya a finals del segle xvii, concretament, les quatre antífones marianes majors (Alma Redemptoris mater, Ave Regina caelorum, Regina caeli laetare i Salve Regina). Els documents musicals manuscrits de les catorze antífones estudiades i analitzades es troben dins el volum M 1168 del "Fons Verdú" de la Biblioteca de Catalunya. Les antífones triades són composicions d'una dotzena d'autors de la segona meitat del segle esmentat, uns compositors tots ells actius a l'àrea mediterrània peninsular. La tesi s'estructura en tres parts ben diferenciades. En la primera part s'hi reflecteix la contextualització social, política, religiosa i litúrgica del moment esmentat, a la vegada que l'estudi de la vida i obra dels diversos autors, així com també l'evolució històrica tant del text com de la música de les antífones marianes majors. En la segona part s'hi troba una exhaustiva anàlisi de cadascuna de les catorze antífones i la comparació diacrònica i sincrònica d'antífones d'altres autors europeus (francesos, anglesos, alemanys, italians i portuguesos) anteriors, coetanis i posteriors a les obres originals estudiades. I una tercera part on es presenta l'edició en partitura del repertori musical seleccionat amb els criteris de transcripció ben definits i detallats; i a la vegada...

Informació, comunicació i poder a l’Espanya del segle XVII

Ettinghausen, Henry
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2005 Português
Relevância na Pesquisa
409.63906%
L’article es planteja la naturalesa i les vies de circulació de la informació a l’Espanya del segle XVII, on la Cort castellana era la principal cruïlla de notícies i rumors que circulaven pel país, tant de forma oral com manuscrita: converses, xafarderies, correspondència, «relaciones de sucesos», etc. La invenció de la impremta, l’augment del tràfic terrestre i marítim, la millora en el sistema de correus i la centralització del poder, foren alguns dels factors que impulsaren, durant els segles XVI i XVII, aquesta indústria de la informació que constituiria l’embrió del sistema internacional de comunicacions actual.; El artículo plantea la naturaleza y las vías de circulación de la información en la España del siglo XVII, donde la Corte castellana era el lugar por el que pasaban la mayoría de noticias y rumores que circulaban por el país, tanto de forma oral como manuscrita: conversaciones, cotilleos, correspondencia, relaciones de sucesos, etc. La invención de la imprenta, el aumento del tráfico terrestre y marítimo, la mejora del sistema de correos y la centralización del poder, fueron algunos de los factores que impulsaron, a lo largo de los siglos XVI y XVII, esta industria de la información que constituiría el embrión del actual sistema internacional de comunicaciones.; The article brings out the nature and the channels of propagation of information in the Spain of the 17th century...

Cultura de la guerra y cultura de la defensa en la Europa del Renacimiento : Joan de Cervelló (1496-1551)

Pardo Molero, Juan Francisco
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 Português
Relevância na Pesquisa
512%
En este trabajo, se examina la interacción entre la guerra, la defensa y la promoción social a través de la biografía de un militar de la monarquía hispánica en el siglo XVI.; En aquest treball, l’autor analitza la interacció entre la guerra, la defensa i la promoció social a través de la biografia d’un militar de la monarquia hispànica al segle XVI.; In this paper the author analyzes the interaction between war, defense and the social promotion through the biography of a Spanish Monarchy soldier in XVIth century.

Una frágil frontera de piedra : las tenencias de fortalezas y su papel en la defensa del Reino de Granada (siglo XVI)

Jiménez Estrella, Antonio
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 Português
Relevância na Pesquisa
518.1001%
En este artículo, analizamos el papel que la red de fortalezas financiada por la Corona desempeñó en la defensa del Reino de Granada a lo largo del siglo XVI. En primer lugar, estudiamos los orígenes del sistema de tenencias de fortalezas reales, su introducción tras la conquista del Reino y el lugar ocupado frente al resto de fuerzas que componían el sistema defensivo. Seguidamente, analizamos la evolución del estado material y la capacidad defensiva de las fortalezas a partir de las inspecciones que realizaron los visitadores, las cuales sacan a la luz una serie de males estructurales, tales como el incumplimiento por parte de los alcaides de sus obligaciones militares, el abandono y el deterioro material de los castillos. El proceso se acentuó a fines del siglo XVI y tuvo como factores determinantes la acumulación de importantes atrasos en el pago de los sueldos de los alcaides y la concepción de dichos oficios como cargos venales, bienes patrimoniales en manos de determinados linajes y faltos de todo criterio militar a la hora de su provisión.; En aquest article, s’hi analitza el paper que tingué la xarxa de fortaleses finançada per la Corona en la defensa del Regne de Granada durant el segle XVI. En primer lloc...

Las galeras en la política militar española en el Mediterráneo durante el siglo XVI

Thompson, I. A. A.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 Português
Relevância na Pesquisa
614.6893%
Las galeras fueron el instrumento marítimo más efectivo en la lucha naval en el Mediterráneo durante el siglo XVI. Aunque la monarquía hispánica trató de competir en este campo con el imperio turco, finalmente, se tuvo que contentar con desarrollar una estrategia defensiva. El autor analiza la decadencia de las galeras después de 1574, matizando la tesis de Gilmartin.; Les galeres foren l’instrument marítim més efectiu en la lluita naval a la Mediterrània durant el segle XVI. Tot i que la monarquia hispànica va intentar competir en aquest camp amb l’imperi turc, finalment, es va haver d’acontentar a desenvolupar una estratègia defensiva. L’autor analitza la decadència de les galeres després de 1574, tot matisant la tesi de Gilmartin.; The galleys were the most effective maritime instrument in the naval fight in the Mediterranean Sea during the 16th century. Although the Hispanic monarchy tried to compete with the Turkish Empire, finally, it had to be content by developing a defensive strategy. The author analyzes the decay of the galleys after 1574, changing Gilmartin thesis slightly.

Frontera, guerra, jurisdicció i plet : la Capitania General durant la primera meitat del segle XVI

Casals, Àngel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 Português
Relevância na Pesquisa
722.74945%
A la historiografia catalana, ha existit una certa confusió sobre la figura del capità general del Rosselló i la Cerdanya i el moment de la seva fusió amb Capitania General i amb la Lloctinència General de Catalunya. El present article analitza l’existència de capitans generals a la frontera durant la primera meitat del segle XVI, les seves atribucions i els conflictes que van tenir amb les autoritats catalanes.; En la historiografía catalana, ha existido una cierta confusión sobre la figura del capitán general del Rosellón y la Cerdaña y el momento de su fusión con la Capitanía General y el virrey de Cataluña. El presente artículo analiza la existencia de capitanes generales en la frontera en la primera mitad del siglo XVI, sus atribuciones y los conflictos que tuvieron con las autoridades catalanas.; In the catalan historiography a certain confusion has existed on the figure of the Capità General of El Rosselló and La Cerdanya, the catalan border, and the moment of his merger with the Capitania General and the Lloctinència General of Catalonia. The present article analyzes the existence of General Captains in the border in the first half of the XVIth century, his attributions and the conflicts that had with the Catalan authorities.

Art i església a la Mallorca del segle XVI a través de les visites pastorals del bisbe Joan Vic i Manrique (1573-1604)

Martínez Oliver, Bartomeu; Carbonell i Buades, Marià; Seguí Trobat, Gabriel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2008 Português
Relevância na Pesquisa
509.63906%
Aquest treball de recerca del doctorand Bartomeu Martínez Oliver titulat Art i Església a la Mallorca del segle XVI a través de les visites pastorals del bisbe Joan Vic i Manrique (1573-1604) és innovador pel tema, però també per l’enfocament metodològic, ja que obre noves vies per conèixer millor l’art eclesiàstic, en el seu cas de Mallorca al tombant del segle XVII, mitjançant l’anàlisi rigorós de les visites pastorals del bisbe Joan Vic i Manrique conservades a l’arxiu diocesà de Mallorca. Bartomeu Martínez Oliver centra l’interés en la personalitat d’un prelat extraordinari que governà la diòcesi de mallorquina durant més de trenta anys. A més de l’enèrgica aplicació dels principis reformadors del Concili de Trento (1545-1563), aquest bisbe valencià (que gaudia d’una conspícua cultura, no debades era nét de Jeroni Vich i Vallterra, ambaixador de Ferran el Catòlic a Roma i important col•leccionista de pintura renaixentista) va ser l’introductor de noves devocions a l’illa, per exemple la Immaculada Concepció, i va afavorir els intercanvis artístics entre Mallorca i València. Finalment, dins la novetat del tema a Mallorca, cal dir que la investigació de Bartomeu Martínez connecta amb les investigacions sobre el pontificat immediatament anterior del bisbe Diego de Arnedo (1562-1572) i també...

«Me alegraré que al recibo de ésta...». Cuatrocientos años de prácticas epistolares (siglos XVI a XIX)

Castillo Gómez, Antonio
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
408.03004%
Aunque la carta tiene una larga historia tras de sí, es indiscutible que, a partir del siglo xvi, se intensificó su función comunicativa debido a la concurrencia, al menos, de los siguientes factores: extensión social del alfabetismo, importancia creciente de la escritura en todos los ámbitos de la vida, situaciones propiciatorias de los intercambios epistolares (guerras, emigración a América y cárceles, sobre todo) y desarrollo del correo. Asimismo, desde finales del Setecientos y, en particular, a lo largo del siglo xix, se perfiló un nuevo orden epistolar como consecuencia de una serie de cambios tanto en la manera de escribir las cartas como en los soportes y usos postales. Con estas premisas, el presente ensayo esboza una aproximación general a dicha problemática deteniéndose en los aspectos sustanciales de la comunicación epistolar en esos cuatrocientos años.; Tot i que la carta té una llarga història, és indiscutible que, a partir del segle xvi, s’intensificà la seva funció comunicativa degut a la concurrència, almenys, dels factors següents: extensió social de l’alfabetització, importància creixent de l’escriptura en tots els àmbits de la vida, situacions propiciatòries per als intercanvis epistolars (guerres...

La perpetuación de la sangre : la descendencia ilegítima del alto clero compostelano en el siglo XVI

Iglesias Ortega, Arturo
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
614.6893%
A partir de una metodología que combina la prosopografía, el análisis estadístico y el estudio comparado con otros cabildos catedralicios de la época moderna, nos hemos valido de las testamentarías, títulos y bulas de provisión, informaciones de limpieza de sangre y probanzas de hidalguía, así como de una abundante bibliografía, para evaluar la importancia del fenómeno de la ilegitimidad entre el casi medio millar de capitulares compostelanos del siglo xvi. En este sentido se analizan aspectos socioprofesionales como el número de hijos en función del estado que sus padres presentaban en el momento de engendrarlos, el destino profesional de los descendientes o el estado y profesión de las madres. Este trabajo demuestra que la incidencia del fenómeno fue notable hasta el Concilio de Trento y que, a partir de éste, se produjo una firme disminución del número de casos, del mismo modo que ocurrió en otras catedrales.; A partir d’una metodologia que combina la prosopografia, l’anàlisi estadística i l’estudi comparat amb altres capítols catedralicis de l’època moderna, ens hem valgut dels testaments, títols i butlles de provisió, informacions de neteja de sang i proves d’«hidalguía», així com d’una abundant bibliografia...

El aborto en la literatura médica castellana del siglo XVI

Moral de Calatrava, Paloma
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2006 Português
Relevância na Pesquisa
496.61242%
Este artículo estudia las causas de aborto recogidas en la literatura médica y quirúrgica que circuló en castellano en los siglos XV y XVI. Estos trabajos no sólo contienen las causas clínicas asociadas con la muerte fetal, sino que muestran en qué sentido la salud de las mujeres fue objeto de discriminación, y cómo los médicos fueron capaces de construir una incipiente teoría causal acorde con los problemas médicos y sociales de su época.

El clero en la España de los siglos XVI y XVII. Estado de la cuestión y últimas tendencias

Morgado García, Arturo
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
402.71258%
Se realiza un recorrido por las investigaciones habidas sobre el estamento eclesiástico español en los siglos XVI y XVII a lo largo de los últimos treinta años, partiendo de la obra pionera de Domínguez Ortiz, y mostrando las distintas fases de la investigación, que no tendrá su gran impulso hasta los años noventa del siglo pasado. Se indican asimismo cuáles han sido los aspectos más tratados por la historiografía, como el impacto de la Reforma católica, los aspectos sociológicos, los medios de difusión doctrinal empleados por la Iglesia, y la respuesta de la feligresía ante esta campaña adoctrinadora.; Es fa un recorregut per les investigacions sobre l’estament eclesiàstic espanyol als segles XVI i XVII al llarg dels darrers trenta anys, partint de l’obra pionera de Domínguez Ortiz i mostrant les diferents fases de la investigació, que no assolirà el seu gran impuls fins als anys noranta del segle passat. S’assenyala, també, quins han estat els aspectes més tractats per la historiografia, com l’impacte de la Reforma catòlica, els aspectes sociològics, els mitjans de difusió doctrinal emprats per l’Església i la resposta de la feligresia davant d’aquesta campanya adoctrinadora.; We describe the investigations made about the Spanish clergy of XVI and XVII centuries...

La formación del clero católico en la edad moderna. De Roma, a Italia, a Europa

Sangalli, Maurizio
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
401.24402%
La formación del clero en Italia durante los siglos XVI y XVII debe relacionarse con las polémicas historiográficas sobre la reforma católica y el disciplinamiento, pero también con conceptos como la identidad y la profesionalización del sacerdocio. El Concilio de Trento, que crea los seminarios, no tiene un efecto inmediato, sino progresivo. Más que a la falta de apoyo del Papado, la debilidad de los primeros seminarios estriba en causas económicas y sociales (la Iglesia no podía oponerse a las estructuras sociales básicas). Los padres conciliares lo entienden y plantean una institución que pueda desarrollarse gradualmente al lado de los canales formativos tradicionales del clero. El autor analiza la situación de los seminarios en Roma, Milán, Bergamo, Saboya, Siena y la Italia meridional, prestando atención a una serie de factores como el papel de las órdenes religiosas y de las oligarquías urbanas o la importancia de la atención pastoral en la formación de los clérigos. La fundación de seminarios, que languidecía desde finales del siglo XVI, se reactiva entre 1680 y 1720 por diversas causas; se distingue en particular el caso de Gregorio Barbarigo, obispo de Padua.; Cal relacionar la formació del clergat a Itàlia durant els segles XVI i XVII amb les polèmiques historiogràfiques sobre la reforma catòlica i el disciplinament...

Las normas de higiene y los consejos de carácter moral en la práctica médica de los siglos XVI y XVII

Ruiz Somavilla, María José
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2002 Português
Relevância na Pesquisa
512%
La limitación del alcance de la cultura de elites ha venido siendo puesta en cuestión, en el mundo moderno, al estudiarse determinadas prácticas de lectura de los grupos no alfabetizados que posibilitaron una mayor difusión de aquellos contenidos. Los textos de medicina publicados entre los siglos XVI y XVII son analizados desde esta perspectiva, entendiendo que la difusión de los contenidos de carácter preventivo fue adoptada como una forma de práctica médica en este período, llegando a diferentes grupos sociales. Sin embargo, los contenidos asimilados por cada uno de ellos se caracterizan por su falta de homogeneidad y por la transformación y distorsión de los mensajes, predominando la asimilación de elementos de carácter moral y social, sobre los de carácter médico.

D’ètica i de política al segle XVI. Joan Lluís Vives, Frederic Furió i Joan de Bor

Requesens i Piquer, Joan
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
516.0902%
Aquestes pàgines recorden, en primer lloc, el lligam teòric medieval que feia extensiva al poder polític la pràctica de les virtuts morals cristianes, però que la realitat i l’obra de Maquiavel, a finals del XV, substituïren per una ètica utilitarista de les virtuts en la mesura o la simulació que calgués per exercir el poder. En segon lloc, s’estudia aquesta relació entre ètica i política en les obres de tres humanistes valencians al llarg del segle XVI: Joan Lluís Vives, Frederic Furió i Ceriol i Joan de Borja. El lligam renovat que manté el primer; el que proposa el segon al marge de tota referència al cristianisme o a qualsevol religió; i el tercer, que es limita a recordar la relació entre ètica i política des d’una òptica més piadosa que humanista poc abans d’acabar el segle.; These pages are a reminder of the medieval theoretical link whereby the practice of Christian moral virtues encroached on political power, but which reality and the works of Machiavelli at the end of the XV century replaced with utilitarian ethics based upon the practice and simulation of the kind of virtues necessary to wield power. Secondly, the text examines the relationship between ethics and politics in the works of three Valencian humanists throughout the XVI century: Joan Lluís Vives...